Triều, C. Đình, & Tatiana, S. (2008). Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Á. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 176–184. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11754