Vũ, P. N., Nam, T. Đình, & Bình, N. D. (2008). Cấu trúc địa chất và hoạt động Kiến tạo hiện đại khu vực Thành phố Điện Biên. Science of the Earth, 30(2), 147–152. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11750