Việt, L. T., & Thắng, T. V. (2008). Về pha nghịch đảo kiến tạo Miocen muộn ở phần Tây Bắc Bồn trũng sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 124–129. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11747