Phương, T. H., Bào, Đặng V., Vượng, N. V., Minh, V. C., & Lực, P. V. (2008). Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng Cao Nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên Địa cảnh (Geopark). Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(2), 105–112. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11742