Bình, N. V. (2003). Tính phân đới và thành phần vật chất của mặt cắt vỏ phong hóa vùng đồi núi Sóc Sơn (Hà Nội). Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 275–280. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11738