Xuyên, N. Đình, Nguyên, P. Đình, Hùng, P. Q., & Dương, N. Ánh. (2003). Thử nghiệm dự báo động đất dài hạn theo quy luật hoạt động tiền chấn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(3), 193–200. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/3/11727