Tùng, V. Đức, & Thắng, T. V. (2008). Đặc điểm đứt gãy tích cực và hoạt động Tân kiến tạo khu vực Na Pheo - Nậm Ty. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), 73–83. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11720