Hùng, V. N., Hằng, H. T. M., & Long, T. V. (2008). Tiềm năng khoáng hóa thiếc của các thành tạo Granit sáng màu cao nhôm tuổi Creta muộn đới Đà Lạt. Vietnam Journal of Earth Sciences, 30(1), 21–30. https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/1/11714