Hải, V. Q. (2006). Kiểm tra chất lượng số liệu GPS. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 287–292. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11706