Yêm, N. T., Cường, N. Q., Zuchiewicz, W., & Tokarski, A. K. (2006). Địa động lực miền Bắc Việt Nam trong đại tân sinh: Những kết quả ban đầu của chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan. Science of the Earth, 28(2), 280–282. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11704