Văn, P. T. K., & Vượng, B. T. (2018). Chất lượng nước ở Bắc Bình dựa trên các kết quả phân tích hóa học và vi sinh. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), 484–497. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11698