Vượng, B. T. (2018). Mô hình dòng chảy nước dưới đất vùng Bắc Bình. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), 470–483. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11697