Vượng, B. T. (2018). Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), 446–457. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11695