Văn, P. T. K. (2018). Nghiên cứu các nguồn nước tại Bắc Bình trên cơ sở phân tích các yếu tố khí tượng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), 422–433. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11693