Thoa, N. T. K., Arduino, G., Giảng, N. V., Văn, P. T. K., & Vượng, B. T. (2018). Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(4), 389–409. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11690