Mai, Đặng, Tích, V. V., & Thuyết, N. T. M. (2018). Mô hình tuyến tính tổng quát của trường địa hóa thứ sinh vùng quặng chì kẽm Chợ Đồn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(3), 359–362. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11684