Tích, V. V. (2018). Tiến hóa biến chất của Granulit phức hệ Kan Nack và quá trình tạo núi Indosini. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 28(3), 241–252. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11668