Hưng, N. Q., Huệ, T. T., Huyên, N. X., Lâm, D. Đình, Pha, P. Đông, Rỡi, N. Đức, & Dũng, N. C. (2018). Đặc điểm môi trường tầm tích tầng mặt ven biển huyện Hải Hậu để quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 226–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11665