Việt, L. T., & Hùng, N. V. (2018). Nghiên cứu kiến trúc Kiến tạo các trũng Kainozoi muộn ở Tây Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 202–209. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11661