Vượng, N. V., Chương, M. H., & Thắng, T. T. (2018). Tuổi đồng vị phóng xạ và tiến hóa nhiệt kiến tạo các đá Ophiolit đới biến dạng Sông Mã. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 165–173. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11657