Triều, C. Đình, Tuyên, N. H., & Tuấn, T. A. (2018). Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái Đất và hoạt động động đất Tay Bắc Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(3), 155–164. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/3/11656