Dương, T. V. (2018). Các dị thường hơi thủy ngân trong đất và tính hoạt động của đới đứt gãy Tân kiến tạo vùng Cao Bằng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 150–154. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11655