Huệ, T. T., Rỡi, N. Đức, & Hoàn, L. T. (2018). Khảo sát về khả năng ô nhiễm phóng xạ vùng ven biển tỉnh Nam Định. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(2), 97–101. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11646