Liệt, Đặng V. (2018). Áp dụng phương pháp phân tử hữu hạn tính trường dị thường từ khu vực ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), 92–95. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11575