Thành, T. T. M. (2018). Xây dựng băng gia tốc dao động nền lý thuyết bằng phương pháp hàm Green thực nghiệm. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), 61–65. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11571