Sơn, V. T. (2018). Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), 43–50. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11569