An, L. Đức, Thịnh, V., Tuấn, N. A., & Thành, N. N. (2018). Khái quát về địa mạo Trường Sơn Nam qua tuyến Kon Tum - Ba Tơ. Vietnam Journal of Earth Sciences, 28(1), 25–33. https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11567