Phổ, N. V., Xuân, P. T., Nga, H. T. T., & Long, V. M. (2014). Một số nét đặc trưng của các thành tạo Laterit vùng ven rìa Đồng bằng Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(4), 328–332. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/4/11549