Khiển, N. X., & Văn, T. T. (2007). Công viên địa chất - Di sản địa chất với mục tiêu phát triển bền vững. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(3), 284–287. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/3/11543