Vân, N. K. (2007). Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Enso đến sự biến động của lượng mưa tháng ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 186–192. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11527