Vấn, V. V., Hòa, T. T., Borisenco, A. S., Phượng, N. T., Anh, T. T., Lam, T. H., Thuận, Đặng T., & Dung, P. T. (2007). Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(2), 154–160. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523