An, L. Đức, Anh, L. H., Khanh, U. Đình, Thịnh, V., Tuấn, T. P., & Thanh, N. N. (2007). Đánh giá dự báo tai biến trượt lở sườn vùng Phong Châu - Chí Viễn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng). Science of the Earth, 29(2), 97–103. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11516