Sơn, L. T., Dũng, N. Q., Cường, N. Q., & Hùng, N. T. (2007). Vi phân vùng động đất thành phố Điện Biên. Vietnam Journal of Earth Sciences, 29(1), 68–82. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11512