Lan, L. T. P., Ellwood, B. B., & Phương, T. H. (2007). Xác định ranh giới F/F trên các hệ tầng đá vôi tại xóm Nha, Quảng Bình bằng phương pháp MSEC. Science of the Earth, 29(1), 30–37. https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/1/11507