Khôi, N. N. (2004). Nghiên cứu xác lập các thuộc tính đặc trưng kiểu mỏ Corindon trong đá hoa Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), 333–342. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11497