Nghi, T., Khiển, H. A., Long, Đỗ V., Lan, N. T., & Thành, Đinh X. (2004). Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(4), 313–318. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/4/11494