Xuyên, N. Đình, & Nguyên, P. Đình. (2004). Một số kết quả xác định phổ phản ứng chuẩn hóa βa phục vụ thiết kế kháng chấn ở Việt Nam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 274–282. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11489