Triều, C. Đình, Dũng, L. V., Hưng, P. N., Tuyên, N. H., Bách, M. X., & Tuấn, T. A. (2004). Các đới cấu trúc Vỏ Trái Đất vùng Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Science of the Earth, 26(3), 244–257. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11486