Nhuận, M. T., Huế, N. T. H., Hà, N. H., Đức, Đỗ M., & Quy, T. Đăng. (2004). Phân tích tác động của tai biến xói lở đến đới ven biển Phan Rí - Phan Thiết. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 233–235. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11484