Thoa, N. T. K., Huyên, Đặng T., EllWood, B. B., Lan, L. T. P., & Trưởng, Đoàn N. (2004). Nghiên cứu ranh giới Permi - Trias trên các hệ tầng đá vôi vùng Đông Bắc Việt Nam bằng phương pháp cổ sinh và địa từ MSEC. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(3), 222–232. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/3/11483