Toán, N. V., & Bảng, L. K. (2004). Chỉ tiêu "nhiệt lượng giới hạn" và sự lựa chọn mục đích khai thác mỏ than bùn. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), 188–190. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11477