Vũ, N. Đức, & Sơn, N. H. (2004). Tác động của khí hậu đến du lịch sinh thái ở Thừa - Thiên Huế. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), 181–187. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11476