Phổ, N. V., Trà, Đoàn T. T., Nga, H. T., & Cương, P. A. (2004). Tổ hợp các phương pháp tính tốc độ xói mòn tại lưu vực Sông Hồng. Science of the Earth, 26(2), 146–150. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11472