Minh, L. H., Lan, T. T., & Hồng, P. T. T. (2004). Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), 122–135. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11470