Sơn, L. T. (2004). Động đất Điện Biên Ms = 5,3 ngày 19-2-2001. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(2), 112–121. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/2/11469