Thành, T. T. M., Xuyên, N. Đình, & Phố, H. T. (2004). Bản đồ gia tốc dao động nền khu vực Việt Nam và lân cận. Vietnam Journal of Earth Sciences, 26(1), 60–69. https://doi.org/10.15625/0866-7187/26/1/11463