An, L. Đức. (2018). Bàn về quá trình trồi lộ đá biến chất của Dãy Con Voi. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), 93–95. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11455