Bình, N. V. (2018). Bước đầu nghiên cứu và phân chia các vùng quặng nội sinh ở Đông Bắc. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 25(1), 86–92. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11453