Lan, H. T. (2018). Biến thiên ngày đêm của lớp điện lý F tại Tp. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mặt trời hoạt động mạnh (2000-2002). Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), 73–77. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11451