Niên, B. Ấn, & Hùng, T. Q. (2018). Các xâm nhập Mafic - siêu Mafic Mesozoi rìa bắc khối nhô Kon Tum. Vietnam Journal of Earth Sciences, 25(1), 39–47. https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/1/11446